Årstämma

2018

Kallelse till årsstämma i Hansa Medical AB (publ)

Hansa Medical AB (publ) kallar till årsstämma den 29 maj 2018 kl. 17.00 i Hörsalen vid Hansa Medicals lokaler på Scheelevägen 22 i Lund.

Aktieägarna i Hansa Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 29 maj 2018 kl. 17.00 i Hörsalen vid Hansa Medicals lokaler på Scheelevägen 22 i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 16.30 och avbryts när stämman öppnas.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 23 maj 2018, dels senast den 23 maj 2018 till bolaget anmäler sin avsikt att delta vid bolagsstämman. Anmälan kan ske skriftligt till adress Hansa Medical AB (publ), Box 785, 220 07 Lund eller via e-post till hansamedical@vinge.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 23 maj 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Protokoll fört vid årsstämma

2017

Aktieägarna i Hansa Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 23 maj 2017 kl. 17.00 i hörsalen intill bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 16.30 och avbryts när stämman öppnas.

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 17 maj 2017, dels senast samma dag till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Hansa Medical AB, c/o Fredersen Advokatbyrå AB, Turning Torso, 211 15 Malmö, via e-post till hansamedical@fredersen.se eller per fax 040-232003. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 17 maj 2017 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Protokoll fört vid årsstämma 2017

2016

Aktieägarna i Hansa Medical AB (publ) kallas till årsstämma den 11 maj 2016 kl. 17.00 i hörsalen intill bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 16.30 och pågår fram till det att stämman öppnas. Efter stämman bjuder bolaget på lättare förtäring.

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 4 maj 2016, dels senast den 4 maj 2016 kl. 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Hansa Medical AB, c/o Fredersen Advokatbyrå AB, Turning Torso, 211 15 Malmö, via e-post till hansamedical@fredersen.se eller per fax 040-232003. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 4 maj 2016 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Protokoll fört vid årsstämma 2016

2015

Protokoll fört vid årsstämma 2015

Protokoll fört vid årsstämma i Hansa Medical AB (publ) den 2 juni 2015 PDF
Bilaga 2 PDF
Bilaga 3 PDF

Handlingar inför årsstämma 2015

Information i enlighet med Aktiebolagslagen PDF
Villkor för teckning av optioner PDF
Styrelsens förslag för beslut om teckningsoptioner PDF
Kallelse till årsstämma 2015 för Hansa Medical AB (publ) PDF
Årsredovisning 2014 Hansa Medical AB (publ) PDF
Fullmaksformulär PDF

 

2014

Protokoll fört vid årsstämma 2014

Protokoll fört vid årsstämma i Hansa Medical AB (publ) den 3 juni 2014 PDF

Handlingar inför årsstämma 2014

Kallelse till årsstämma 2014 för Hansa Medical AB (publ) PDF
Årsredovisning 2013 Hansa Medical AB (publ) PDF
Fullmaksformulär PDF

 

2013

Protokoll fört vid årsstämma 2013

Protokoll fört vid Årsstämma i Hansa Medical AB (publ) den 6 maj 2013 PDF

Handlingar inför årsstämma 2013

Kallelse till Årsstämma 2013 för Hansa Medical AB (publ) PDF
Fullmakt inför Årsstämma i Hansa Medical 2013 PDF
Hansa Medical AB (publ) Årsredovisning 2012 PDF

 

2012

Protokoll fört vid årsstämma 2012

Protokoll fört vid årsstämma i Hansa Medical AB (publ) 556734-5359, den 14:e maj 2012 i Lund PDF
Bilaga 2 till Protokoll från årsstämma 2012 PDF

Handlingar inför årsstämma 2012

Förslag till dagordning PDF
Förslag till minskning av aktiekapital PDF
Förslag till emissionsbemyndigande PDF
Fullmakt för ombud PDF

 

2011

Protokoll fört vid årsstämma 2011

Protokoll fört vid årsstämma i Hansa Medical AB (publ) 556734-5359, den 12:e maj 2011 i Lund PDF

Handlingar inför årsstämma 2011

Kallelse till årsstämma i Hansa Medical AB (publ) 2011 PDF
Styrelsens förslag till ny bolagsordning - 2011 PDF
Styrelsens förslag till beslut om nyemission - 2011 PDF

 

2010

Protokoll fört vid årsstämma 2010

Protokoll fört vid årsstämma i Hansa Medical AB (publ) 556734-5359, den 29 april 2010 i Lund PDF

Handlingar inför årsstämma 2010

Kallelse till årsstämma i Hansa Medical AB (publ) - 2010 PDF
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner - 2010 PDF
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen - 2010 PDF

 

2009

Protokoll fört vid årsstämma 2009

Protokoll fört vid årsstämma i Hansa Medical AB (publ) 556734-5359, den 29 april 2009 i Malmö PDF

Handlingar inför årsstämma 2009

Kallelse till årsstämma i Hansa Medical AB (publ) - 2009 PDF
Styrelsens förslag till ny bolagsordning - 2009 PDF
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission - 2009 PDF

 

2008

Kallelse till årsstämma 2008

Kallelse till årsstämma i Hansa Medical AB (publ) - 2008 PDF
Styrelsens fullständiga förslag till beslut om emission av teckningsoptioner - 2008 PDF