Incitamentsprogram

Långsiktigt Incitamentsprogram 2018

Årsstämman i Hansa Medical den 29 maj 2018 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda i Hansa Medical, innebärande att sammanlagt högst 52 individer inom Hansa Medical-koncernen kan delta. Deltagarna i programmet ges möjlighet att välja att förvärva teckningsoptioner till marknadsvärde och/eller vederlagsfritt erhålla så kallade prestationsbaserade aktierätter vilka, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, kan ge rätt att erhålla aktier i Bolaget.  

Inom ramen för programmet kan högst 491.419 teckningsoptioner eller 297.902 aktierätter komma att tilldelas deltagarna. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta vissa säkringsåtgärder för att säkerställa leverans av aktier baserade på aktierätter till deltagare vid slutet av programmet samt för att täcka sociala avgifter som kan uppstå till följd av programmet. Säkringsåtgärderna innefattar ett emissionsbemyndigande för styrelsen att emittera högst 391.503 C-aktier, varav 93.601 C-aktier ska kunna emitteras för att täcka sociala avgifter, ett bemyndigande för styrelsen att återköpa samtliga emitterade C-aktier och ett beslut om överlåtelse av de återköpta aktierna, efter omvandling till stamaktier, till deltagare i programmet samt i marknaden för att kassaflödesmässigt säkra betalning av sociala avgifter.

Långsiktigt Incitamentsprogram 2016

Vid extra bolagsstämma i Hansa Medical den 21 november 2016 beslöts att anta ett långsiktiga incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktieprogram riktat till anställda i koncernen (”LTIP 2016”). LTIP 2016 har utformats för att motivera och behålla kompetenta medarbetare och för att öka samstämmigheten mellan medarbetarnas, aktieägarnas och bolagets målsättningar samt höja motivationen till att nå och överträffa bolagets finansiella mål.

Deltagare som, med vissa undantag, är anställda av Hansa Medical under hela löptiden om tre år kommer vid utgången av perioden att vederlagsfritt erhålla så kallade prestationsaktier, dvs. noterade Hansa Medical-aktier, under förutsättning att totalavkastningen (avkastningen till aktieägarna i form av kursuppgång samt återinvestering av eventuella utdelningar under intjänandeperioden) på bolagets stamaktie under programmets löptid överstiger 25 procent (maximal tilldelning erhålls om totalavkastningen uppgår till 100 procent).

Per den 19 maj 2017 hade 26 personer valt att delta i LTIP 2016 innebärande att det sammanlagda antalet aktier som kan komma att tilldelas enligt LTIP 2016 högst kommer att uppgå till 289.750 stamaktier. Tillsammans med högst 96.000 stamaktier som kan användas för att täcka eventuella sociala avgifter med anledning av LTIP 2016 motsvarar detta totalt 1,1 procent av befintligt antal stamaktier i Hansa Medical. Kostnader för LTIP 2016 redovisas enligt IFRS 2. Se styrelsens förslag till bolagsstämman för ytterligare detaljer.

Teckningsoptionsprogram 2015-2019

Totalt 296 000 optioner förvärvades av bolagets anställda inom ramen för optionsprogrammet som antogs av årsstämman i Hansa Medical den 2 juni 2015. För varje option har innehavaren rätt att teckna sig för en ny aktie i Hansa Medical. Aktieteckning i enlighet med villkoren i optionerna kan ske under perioden 15 juni 2018 till 15 juni 2019.

Teckningsoptionerna såldes till bolagets anställda på marknads­mässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell, beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Värdet har fastställts till 8,40 SEK per option baserat på en aktiekurs om 36,04 kronor och en framtida årlig uppräkning om 7 procent. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullt ut­nyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 296 000 kronor vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,9 procent av det totala antalet aktier och av det totala röstetalet i bolaget.

Optionsprogrammet är subventionerat av bolaget och de anställda har fått en engångsbonus som en del av optionsköpet. Innehavet av optionerna är kopplat till fortsatt anställning i bolaget endast på så sätt att, för det fall anställning skulle upphöra, ska optionsinne­havaren hembjuda optionerna till bolaget och återbetala erhållen subvention.